Ondersteuning

Bij Were Di staan kwaliteit, betrokkenheid en veiligheid hoog in het vaandel. Wij stimuleren leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Wij willen dat onze leerlingen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen. Daarom werken wij er elke dag aan om dat mogelijk te maken. Om onze leerlingen zo veel mogelijk bagage mee te geven voor een perspectiefvolle toekomst, bieden wij hen naast onderwijs van hoge kwaliteit natuurlijk ook de nodige begeleiding en (extra) ondersteuning. Elke leerling volgt de leerroute die het beste bij hem past. Want geen leerling is hetzelfde en elke leerling heeft eigen talenten. De een werkt graag met z’n hoofd; de ander is liever met z’n handen bezig. De een heeft weinig begeleiding en sturing nodig; de ander heeft hieraan juist meer behoefte. Were Di speelt daarop in. Zo is een docent bij Were Di veel meer dan een docent. Hij of zij is niet alleen iemand die kennis overbrengt maar vooral ook de leerling coacht bij het leer- en ontwikkelingsproces. Om leerlingen zo goed mogelijk bij te staan in hun ontwikkeling heeft elke leerling een mentor. Deze zorgt voor de begeleiding. De mentor is voor leerlingen ook het eerste aanspreekpunt bij vragen.

Leerlingen die geen extra begeleiding en zorg nodig hebben, volgen regulier onderwijs binnen het basisonderwijsarrangement met de basisondersteuning. Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik maken van de extra ondersteuning of het verrijkte arrangement voor de leerlingen die meer uitdaging aankunnen.

Om te kunnen bepalen of extra zorg nodig is, volgen mentoren een zorgvuldig proces. Uitgangspunt hierin is dat de leerling de benodigde hulp krijgt om weer goed te kunnen functioneren.

Als de mentor zich zorgen maakt om een leerling bespreekt hij deze met de ouders. Soms is ook overleg tussen de mentor en vakdocenten nodig. Wanneer er zorgen blijven bestaan over de leerling kan de mentor ervoor kiezen om het ondersteuningsteam in te schakelen. Dat gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Het ondersteuningsteam van Were Di bestaat uit de volgende personen:

Orthopedagoog, ondersteuningscoördinator basis-kader: mevr. I. Zijlker

Psycholoog en ALB-coördinator, ondersteuningscoördinator Were Di Drie en

gemengd-theoretisch: mevr. A. Prinsen

Psycholoog, ondersteuningscoördinator havo/vwo: mevr. E. van Tilburg

Het ondersteuningsteam voert eens per drie weken overleg over leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Dit overleg wordt het Zorg Advies Team genoemd (ZAT). Doelstelling van de ondersteuning die het ZAT biedt, is het verbeteren van de onderwijsleersituatie van de leerling. In het ZAT wordt besproken hoe het met de leerling gaat. Voor bespreking van een leerling in het ZAT is altijd toestemming van ouders nodig en willen we ook de zienswijze van de leerling weten. Er is een overleg voor leerlingen van havo/vwo, vmbo basis-kader en vmbo gemengd-theoretisch en Were Di Drie. In het overleg van het ondersteuningsteam heeft de teamleider van de afdeling zitting. Daarnaast kunnen op afroep ook externe partijen zoals de Leerplichtambtenaar en Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) aanschuiven. Eventuele acties worden teruggekoppeld aan de mentor.

Website door Webtraders