Ondersteuning

Iedere leerling op onze school wordt begeleid door een mentor. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentoren voeren regelmatig overleg met elkaar en met de teamleider van de afdeling. Mentoren zijn ook verantwoordelijk voor de loopbaanbegeleiding van de aan hen toegewezen leerlingen. Zij worden hierin bijgestaan door het decanaat.

De school houdt het (ziekte-)verzuim van leerlingen goed in de gaten. Bij zorgen worden de ouders geïnformeerd. De leerling kan worden aangemeld bij het team Jeugdgezondheid (JZG). Zij nodigen ouders en leerling daarna uit voor een gesprek. De jeugdarts bespreekt dan waardoor het verzuim veroorzaakt wordt en hoe verder verzuim beperkt kan worden. De gezondheid van de jongere staat hierin altijd centraal.

Were Di heeft in ieder gebouw twee vertrouwenspersonen. Leerlingen kunnen een afspraak maken met deze vertrouwenspersonen zonder tussenkomst van het ondersteuningsteam, docenten of ouders. De vertrouwenspersonen stellen zich aan het begin van een schooljaar voor in de klassen.

Doelstelling

Binnen de school wordt de voortgang van leerlingen zowel cijfermatig als niet-cijfermatig besproken binnen de verschillende teams van docenten. De mentor vervult hierin een centrale rol. Door deze regelmatige overleggen kunnen in een vroeg stadium eventuele problemen worden gesignaleerd en vervolgens geanalyseerd. De orthopedagoog en psycholoog van de school nemen deel aan deze bijeenkomsten en bij deze overleggen wordt ook gebruik gemaakt van de kennis en expertise van remedial teachers, ambulante leerlingbegeleiders en vertrouwenspersonen. De zorg wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het onderwijs. Ons doel is leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar een “passend diploma” dat aansluit bij hun capaciteiten, interesses en ambitie.

Specifieke zorg

Naast de algemene zorg die we hebben voor alle leerlingen bieden we natuurlijk ook specifieke zorg voor leerlingen die meer zorg nodig hebben. Leerlingen die in aanmerking zouden kunnen komen worden door de mentor, na overleg met de ouders, in het ZorgAdviesTeam (ZAT) ingebracht. Dit team bestaat uit schoolmaatschappelijk werk, leerplicht, GGD, een teamleider van de school en een medewerker van ons ondersteuningsteam. Als er vanwege de aard van de problemen zorg gevraagd wordt die verder gaat dan wij kunnen bieden, kan een leerling worden ingebracht bij het overleg met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Ouders kunnen overigens ook altijd zelf contact opnemen met het CJG. (www.cjgvalkenswaard.nl)

Wij bieden leerlingen een “pluspas” aan waarin de verschillende vormen van begeleiding en de faciliteiten die een leerling mag gebruiken worden beschreven. De leerling heeft inspraak in de gekozen faciliteiten. Deze pluspas wordt uitgegeven door het ondersteuningsteam en wordt onderbouwd door een deskundigenverklaring van een van de psychologen of orthopedagogen.

Ondersteuningsteam

Ondersteuningscoördinator brugklas VMBO en GT 2 t/m 4

A. (Auke) van Dalm- Creemers

maatschappelijk werker

cm@sgweredi.nl

Ondersteuningscoördinator Vmbo BK 2 t/m 4

I. (Ineke) Zijlker

orthopedagoog

zij@sgweredi.nl

Ondersteuningscoördinator WD3 en Vmbo GT

A. (Andrea) Prinsen

schoolpsycholoog

pr@sgweredi.nl

Ondersteuningscoördinator Havo/ Vwo

E. (Evelien) van Tilburg

psycholoog

tbg@sgweredi.nl

Website door Webtraders