extra ondersteuning

Wanneer de basisondersteuning op SG Were Di niet toereikend is voor een leerling om de schoolloopbaan succesvol te laten verlopen kan er een beroep worden gedaan op de extra ondersteuning.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning wordt op SG Were Di een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit is een document waarin wordt aangegeven wat de behoefte van de leerling is en welke begeleiding wordt ingezet.

Ambulante Leerling Begeleiding (ALB)

Met de ingang van de Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 bestaat de term LGF (Leerling Gebonden Financiering) voor REC 3 en REC 4 niet meer. Voor de leerlingen met een LGF REC 2 beschikking (leerlingen die slechthorend of doof zijn/ leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden) wijzigt er vooralsnog niets. Deze beschikkingen blijven dus wél bestaan.

De Ambulant Leerling Begeleiders trachten door middel van ondersteuning op maat, de schoolloopbaan van de leerling te begeleiden zodat de leerling binnen zijn eigen individuele onderwijsleerproces op zijn niveau onderwijs kan volgen binnen SG Were Di. Veelal richten de Ambulant Leerling Begeleiders zich op het verbeteren van de Executieve vaardigheden van de leerlingen. Dat betekent dat zij de leerlingen extra ondersteunen in o.a. het ontwikkelen van planning- en organisatievaardigheden, voorbereiden op proefwerkweken, stappenplannen maken, timemanagement van het huis-leerwerk etc. De intensiteit van de ALB kan variëren van kort tot intensief. Dit wordt per leerling bekeken

SG Were Di hanteert het principe dat de mentor de spil vormt in het geheel. Tussen Ambulant Leerling Begeleider, mentor en lesgevende docenten (primair proces) heerst een nauwe samenwerking waarbij men elkaar op de hoogte houdt van de acties en communicatie richting leerling en ouders.

Tijdelijke plaatsing Vluchtheuvel (Interne Reboundklas)

De Vluchtheuvel is een voorziening voor leerlingen die moeite hebben om in een klassikale setting gedragsmatig voldoende te kunnen functioneren. Zij kunnen zich bijvoorbeeld minder goed concentreren, zijn om welke reden dan ook snel afgeleid door andere zaken, voelen zich niet lekker in hun vel, etc. Regelmatig leidt dit tot problemen en aanvaringen met docenten en/of klasgenoten. Vanuit de Vluchtheuvel kunnen twee verschillende trajecten gevolgd worden.
Ambulant traject : De leerling blijft gewoon in zijn eigen klas, maar krijgt een vorm van begeleiding vanuit de Vluchtheuvel. Mogelijkheden zijn: begeleidings- en/of coachingsgesprekken, vaardigheidstrainingen, observaties en advies aan leerkrachten. Ook kan de Vluchtheuvel een aandeel hebben in de contacten met ouders.
Plaatsing in de Vluchtheuvel: Bij ernstige problemen kan een leerling voor korte of langere tijd geheel of gedeeltelijk uit de klas gehaald worden en geplaatst worden in de Vluchtheuvel. De leerling krijgt hier zoveel mogelijk hetzelfde lesprogramma als in de klas, aangevuld met vaardigheidstrainingen en begeleidingsgesprekken.

Trajectbegeleiding

Sommige leerlingen kunnen, ondanks alle extra ondersteuning, onvoldoende tot leren komen binnen het onderwijs van Were Di. Voor deze leerlingen kan het nodig zijn dat het zorgteam Trajectbegeleiding aanvraagt. De trajectbegeleider neemt de zorgleerling bij de hand en zet, samen met leerling, school, ouders/verzorgers, jeugdzorg e.d. een traject uit dat er toe moet leiden dat de leerling weer in een perspectiefvolle uitgangspositie komt, bij voorkeur in het onderwijs maar als dat niet haalbaar blijkt op de arbeidsmarkt.

Hier vindt u het Schoolondersteuningsprofiel.

Website door Webtraders