Medezeggenschapsraad

Were Di heeft net zoals andere scholen een medezeggenschapsraad. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de besluitvorming maar de MR is het officiële inspraakorgaan. De medezeggenschapsraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de schoolleiding over zaken die de school aangaan. De raad doet ook voorstellen. Alle voorgenomen besluiten van de schoolleiding moeten vooraf voor advies of instemming worden voorgelegd aan de MR. De procedure hiervoor staat omschreven in de lijst van bevoegdheden die door Ons Middelbaar Onderwijs is opgesteld. Bij het nemen van een besluit binnen de school voert de directie overleg met de teamleiders en andere ter zake deskundigen. De directie formuleert een voorgenomen besluit en legt dat voor aan de MR. Deze beoordeelt het voorstel en geeft wel of geen instemming of een advies. Het besluit wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de teamleiders.

De Medezeggenschapsraad van Were Di bestaat uit zestien leden. Onder hen zijn ouders (vier), leerlingen (vier) en personeelsleden (zes docenten en twee medewerkers van de onderwijsondersteuning). De voorzitter en de secretaris vormen het dagelijks bestuur van de Medezeggenschapsraad. Een mail voor de medezeggenschapsraad kunt u sturen aan de secretaris; de heer G. van der Heijden of aan medezeggenschapsraad@sgweredi.nl.

Voorzitter: mevr. L. Vries vri@sgweredi.nl

Secretaris: G. van der Heijden hde@sgweredi.nl

De MR vergadert elke maand. De raad bespreekt dan een breed scala aan onderwerpen. Dat zijn onderwijskundige zaken maar ook kleine praktische problemen of voorstellen. Omdat zowel ouders als leerlingen, docenten en onderwijsondersteunende medewerkers in de MR zijn vertegenwoordigd, worden de voorstellen van diverse kanten tegen het licht gehouden. Alle rechten en plichten van de MR staan in een reglement. Dat is op te vragen bij de secretaris. De agenda’s en verslagen van de medezeggenschapsraad zijn te vinden in Magister. Daar is ook de volledige samenstelling van de MR te vinden. De MR van Were Di valt onder de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Ons Middelbaar Onderwijs) www.omo.nl Algemene informatie over medezeggenschap op scholen is ook te vinden op de landelijke site www.infowms.nl

Website door Webtraders