Oudervereniging

De Oudervereniging van Were Di heeft als doel de behartiging van de belangen van leerlingen en ouders. Daarnaast zorgt de vereniging voor een goede communicatie tussen schoolleiding, locatieleiding en ouders. De oudervereniging heeft een adviserende taak richting de schoolleider. De vereniging voert overleg met de (con)rector. Ouders van een leerling van scholengemeenschap Were Di zijn automatisch lid van de oudervereniging tenzij ze binnen twee maanden na aanvang van het schooljaar schriftelijk hebben aangegeven geen lid te willen zijn. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

In het bestuur van de Oudervereniging zitten afgevaardigden van de ouderoverleggroepen van alle studierichtingen. Voor alle studierichtingen binnen vmbo en havo/vwo hebben twee ouders voor onderbouw en twee ouders voor bovenbouw zitting in de Oudervereniging. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn onafhankelijk; zij zijn niet gebonden aan een studierichting. Het bestuur van de oudervereniging vergadert ongeveer iedere zes à acht weken. Daarbij is ook altijd een vertegenwoordiger van de schoolleiding aanwezig. Hierdoor blijven de lijnen kort. De Oudervereniging onderhoudt nauw contact met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Er is jaarlijks een Algemene ledenvergadering waarin de Oudervereniging verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en een presentatie geeft over de toekomstplannen. Voor de vergadering wordt altijd een thema gekozen waarvoor sprekers worden gevraagd. Daarnaast wordt per gebouw overlegd tussen de sectordirecteur of adjunct sectordirecteur en een ouderoverleggroep.

Voorzitter van de oudervereniging is mevr. M. Louwers. Zij is per mail bereikbaar via:

info@sgweredi.nl en via ov-weredi@sgweredi.nl

Website door Webtraders