Regelingen en plannen

Schoolplan 2022 - 2025. Were Di geeft in het Schoolplan 2022 - 2025 de koers aan voor vier jaar. Deze koers dient als leidraad voor de ontwikkeling van de school. In het plan staan ook de vier kernthema's waarmee we de komende periode aan de slag gaan. Klik hier voor het Schoolplan 2022 - 2025.

Reglement cameratoezicht. Een van de maatregelen om de veiligheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers te waarborgen is het inzetten van cameratoezicht op het terrein van Were Di. In het reglement cameratoezicht staan de taken, verantwoordelijkheden en procedures omtrent het cameratoezicht beschreven. Doelstelling is dat integer met het systeem wordt omgegaan en dat de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers wordt gewaarborgd. Klik hier voor het reglement cameratoezicht

Veiligheidsplan 2023-2026. Were Di streeft naar optimale veiligheid voor leerlingen, medewerkers en bezoekers. Klik hier voor het veiligheidsplan 2023 - 2026.

Regels en afspraken meerdaagse excursies. Klik hier voor het document met regels en afspraken die tijdens (meerdaagse) excursies gelden voor leerlingen en ouders.

Leerlingenstatuut 2023 - 2024: Dat kunt u hier lezen.


Regelingen van OMO die voor alle aangesloten scholen (dus ook were Di) gelden: u kunt ze hier vinden.

Het gaat om:

  1. Integriteitscode. We hanteren vier basisprincipes voor goed handelen: menselijke waardigheid, algemeen welzijn, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid.
  2. Privacyreglement. Scholengemeenschap Were Di vindt de privacy van de leerlingen en medewerkers zeer belangrijk. Onze school houdt zich aan de privacywetgeving. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.
  3. Regeling bezwaar en beroep in leerlingenzaken. Natuurlijk gaan wij bij het nemen van besluiten over examenzaken, toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen zeer zorgvuldig te werk. Uiteraard hebben wij hiervoor regels. Toch kan het voorkomen dat u het met een genomen besluit niet eens bent. In het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken kunt u lezen wat de procedure is rond de behandeling van bezwaar en beroep.
  4. Algemene Klachtenregeling. Op basis van de klachtenregeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden.
Website door Webtraders