Vragen en antwoorden over de coronamaatregelen op school

Veelgestelde vragen

Mogen de ramen nu opeens open?

Inderdaad, er is een kleine verandering in ons beleid sinds 9 november. De eerste tien minuten kan er geventileerd worden in een lokaal. Lees hier het hele verhaal.

Krijg ik bericht als een leerling besmet is?

U krijgt een mailtje met de naam van een besmette leerling als het om een klasgenoot van uw kind gaat. In alle andere gevallen (leerling in zelfde leerjaar maar andere klas, leerling op andere afdeling, docent) hoort u niets. We houden het aantal besmettingen op de homepage van onze site bij.

Hoe moet ik berichten dat mijn kind ziek is en thuis blijft?

Bij ziekte van een leerling verzoeken wij de ouders voor 8.30 uur te bellen naar de receptie van de school: Brugklassen/WD3: 040- 207 47 10, Vmbo 040- 207 47 20, Havo/Vwo 040- 207 47 40. Ook als het druk is, vragen we u om te blijven wachten tot u uw kind ziek heeft kunnen melden.

Hoe moet ik berichten dat mijn kind weer beter is?

Na ziekte dient u telefonisch aan de receptie door te geven dat uw zoon of dochter beter is en weer naar school komt. U kunt ook een verzuimbriefje invullen, dat kunt u hier downladen. Geef dat mee aan uw zoon of dochter. Die kan het briefje bij de receptie van zijn of haar gebouw afgeven.

Krijgen ouders bericht als een docent besmet is?

Op de site van de school vermelden we het aantal besmette docenten. We berichten aan de ouders nooit, welke docent ziek is of aan welke ziekte een docent lijdt. Dat is, begrijpelijk, om redenen van privacy ook verboden. Die regels gelden ook nu.

Docenten en leerlingen houden op school anderhalve meter afstand tot elkaar. Dat vermindert de kans op besmetting. Natuurlijk vindt er bij een besmette docent contactonderzoek door de GGD plaats. Mocht blijken dat leerlingen of collega’s toch te lang en te dicht bij die besmette docent in de buurt zijn geweest, dan worden die leerlingen of collega’s persoonlijk geïnformeerd. Alle ‘overige contacten’ horen dus niets, want zij zitten niet in de gevarenzone.

Worden de lokalen niet gelucht in de pauzes?

De lokalen worden permanent voorzien van frisse lucht, afkomstig van buiten het gebouw. Omdat ons gebouw vrij nieuw is, hebben we een modern ventilatie-systeem en voldoet de ventilatie aan hoge eisen. Er is dus permanent voldoende ventilatie in alle lokalen. Daarvoor is een voorwaarde dat de ramen niet geopend worden; daardoor zou namelijk het evenwicht uit het systeem gehaald worden en kan er plaatselijk te weinig druk ontstaan om frisse lucht aan te zuigen.

De lokalen worden inderdaad dus niet ‘extra’ gelucht in de pauzes door bijvoorbeeld de ramen open te zetten. De lokalen worden permanent voldoende gelucht. Onze regelmatige metingen wijzen overigens uit dat de luchtverversing aan de normen voldoet.

Wanneer moet een leerling thuis blijven?

Een leerling blijft thuis in de volgende gevallen:

- Klik hier voor de beslisboom van Were Di.

In het voortgezet onderwijs maken we dus geen verschil tussen leerlingen van 11, 12 en 13, of tussen leerlingen van 17 en 18. De regels hierboven gelden voor allen.

Moeten de leerlingen tijdens tussenuren buiten blijven?

Nee, tijdens tussenuren mogen leerlingen in de aula werken. Als de sfeer onrustig wordt, zal de huismeester de betreffende leerlingen naar buiten sturen. Indien een tussenuur en pauze elkaar overlappen, gaan alle leerlingen naar buiten. Ook de leerlingen die gebruik maken van het stilteplein!

Mag je binnen wachten voor de catering?

Ja. In de wachtrij voor de catering mogen alleen leerlingen staan die ook daadwerkelijk van de catering gebruik willen maken.

Mag je vóór je les naar boven?

Nee, dat is niet de bedoeling. Leerlingen die het eerste uur vrij zijn, blijven buiten wachten en gaan niet voordat de volgende les begint al naar het lokaal. Als de bel is gegaan, mag je naar het lokaal gaan.

Buiten pauzeren, okay, maar wat als het regen?

De huismeester, eventueel samen met de aanwezige teamleider, besluit of er bij regen binnen of buiten gepauzeerd wordt.

Aparte trappenhuizen, helemaal alleen voor leerlingen?

Dat klopt. Voor de personeelsleden is er een ander trappenhuis gereserveerd, zodat we met elkaar gemakkelijker voor de anderhalve meter afstand tot volwassenen kunnen zorgen.

Let op! In het VMBO-gebouw mag je het trappenhuis aan de kant van het Sportgebouw niet verlaten op de 1e verdieping!

Handen wassen in het lokaal voordat de les begint?

Ja, het is belangrijk dat je regelmatig je handen wast en dat kan op de toiletten. Voordat de les begint, moet je je handen desinfecteren. Dat moet in het lokaal gebeuren. Elke les opnieuw.

Website door Webtraders