Steunt u het passend onderwijs?

Regionaal samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland zoekt mensen die meedenken

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband RSVO Eindhoven-Kempenland hebben de reguliere voorgezet- en speciaal voorgezet onderwijsscholen afspraken gemaakt hoe ze passend onderwijs vormgeven. Als een leerling (tijdelijk) meer ondersteuning, extra begeleiding of hulp van een deskundige nodig heeft, dan kan het samenwerkingsverband door school ingeschakeld worden om samen met ouders, de ondersteuners op school en professionals een zo passend mogelijke thuisnabije plaats in het onderwijs te vinden.

Elk samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dit is een medezeggenschapsraad van ouders, leerlingen en personeel/medewerkers die de plannen en het beleid van het samenwerkingsverband kritisch bekijkt en hierin meedenkt.
De OPR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het Ondersteuningsplan (daarin staan de afspraken die het samenwerkingsverband heeft gemaakt over passend onderwijs). Daarnaast kijkt de OPR met een kritische blik naar de plannen van het samenwerkingsverband en denkt ze mee over belangrijke thema’s op het gebied van passend onderwijs.

De Ondersteuningsplanraad van RSV PVO Eindhoven-Kempenland is op zoek naar ouders/leerlingen en personeelsleden van de aangesloten scholen die willen meedenken over het passend onderwijs in onze regio.

Bent u geïnteresseerd? Hier is meer informatie te vinden.

Website door Webtraders