Afwezigheid en verzuim

Ziek melden
Bij ziekte van een leerling verzoeken wij de ouders op de eerste ziektedag vóór aanvang van het eerste lesuur een melding te doen.

Dit kan op twee manieren:

  • Digitaal via het ouderaccount in Magister. (een handleiding hiervoor vindt u hier)
  • Telefonisch via de receptie van de school:
    - brugklassen/ WD3 gebouw: 040- 207 4710
    - vmbo gebouw 040- 207 4720
    - havo/ vwo gebouw: 040- 207 4740.
    Wij vragen u om óók als de telefoonlijn druk bezet is, bijvoorbeeld als er griep heerst, te wachten tot u uw kind heeft kunnen afmelden.


Na ziekte dient u door te geven dat uw zoon of dochter beter is en weer naar school komt. Dit kan op de volgende manier:

Ziekmeldingen voor een schoolexamen dienen altijd telefonisch en vóór aanvang van het schoolexamen te worden doorgegeven, een digitale ziekmelding via Magister volstaat in dat geval niet. Dit telefoontje dient nog steeds op de dag zelf te gebeuren als de leerling eerder in de week al ziek was gemeld.

DE ziekmelding wordt in Magister in eerste instantie alleen zichtbaar voor de eerste ziektedag. Alle dagen erna dat de leerling ook nog niet op school is, wordt de leerling via de aan- en afwezigheidscontrole in de lessen als “absent” geregistreerd. U ziet dit als een ongeoorloofde afwezigheid (rood) in Magister terug.

Na ontvangst en verwerking van de hersteld melding vindt er een correctie plaats en dan pas ziet u een ziekmelding (groen) voor alle ziektedagen in Magister terug.

Bezoek aan dokter, tandarts etc
Verzuim voor dokter, tandarts, orthodontist, ziekenhuis e.d. kunt u doorgeven via dit verzuimmeldingsformulier.
Graag invullen en door uw zoon/ dochter laten inleveren bij de receptie.

Digitaal verzuimmelden is op dit moment helaas niet (meer) mogelijk.

Verzuim i.v.m. een LOB-activiteit
In het kader van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) bieden wij als school leerlingen de mogelijkheid om onder schooltijd aan activiteiten deel te nemen om hen verder te helpen
in hun vervolgkeuzeproces. Om vrijstelling te krijgen voor een LOB-activiteit is een procedure opgesteld.
Deze procedure vindt u hier.
De verzuimbrief i.v.m. een LOB-activiteit vindt u hier.

Te laat komen
Een leerling die te laat komt, moet zich melden bij de receptie zodra hij/ zij op school aankomt.
De leerling moet eveneens zich de volgende schooldag een half uur vóór de eerste les melden bij de receptie. Is een leerling ongeoorloofd zes keer te laat komt, ontvangen zijn ouders een waarschuwingsbrief. Komt een leerling twaalf keer ongeoorloofd te laat dan maakt de teamleider hiervan melding bij de leerplichtambtenaar.

Verlof buiten de schoolvakantie
Toestemming voor extra verlof tot en met tien schooldagen per schooljaar moet bij de teamleider worden aangevraagd. Dit wordt alleen verleend in zeer bijzondere gevallen, waarvoor volgens de leerplichtwet ‘gewichtige omstandigheden’ gelden. Verlof voor meer dan tien dagen moet in overleg met de school aangevraagd worden bij de leerplichtambtenaar. In alle gevallen is het maatwerk, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen

Melding verzuim
Ongeoorloofd verzuim kan (direct) gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. Voor aaneensluitend geoorloofd verzuim (bv. ziekte) gedurende een periode van meer dan twee weken, geldt dat altijd melding gedaan wordt bij de leerplichtambtenaar.

Website door Webtraders