Afwezigheid en verzuim

Ziek melden

Bij ziekte van een leerling verzoeken wij de ouders voor 8.30 uur te bellen naar de receptie van de school: Brugklassen/WD3: 040- 207 47 10, Vmbo 040- 207 47 20, Havo/Vwo 040- 207 47 40. Wij vragen u om ook als de telefoonlijn druk bezet is, bijvoorbeeld als er griep heerst, te wachten tot u uw kind heeft kunnen afmelden.

Na ziekte dient u door te geven dat uw zoon of dochter beter is en weer naar school komt. Dat kunt u telefonisch doen door de receptie te bellen. U kunt ook een verzuimbriefje invullen, dat kunt u hier downladen. Geef dat mee aan uw zoon of dochter. Die kan het briefje bij de receptie van zijn of haar gebouw afgeven.


Bezoek aan dokter, tandarts etc

Ten behoeve van een bezoek onder schooltijd aan bijvoorbeeld dokter, tandarts, orthodontist, fysiotherapeut etc verzoeken wij de leerling vooraf een getekend verlofbriefje in te leveren bij receptie.


Te laat komen

Een leerling die te laat komt, moet zich melden bij de receptie. Hij krijgt dan een 'te laat briefje'. De leerling moet zich de volgende schooldag om 8.00 uur melden bij de receptie. (er vanuit gaande dat zijn eerste lesuur start om 8.25 uur). Als een leerling ongeoorloofd zes keer te laat komt, ontvangen zijn ouders een waarschuwingsbrief. Komt een leerling negen keer ongeoorloofd te laat dan maakt de teamleider hiervan melding bij de leerplichtambtenaar.


Verlof buiten de schoolvakantie

Toestemming voor extra verlof tot en met tien schooldagen per schooljaar moet bij de teamleider worden aangevraagd. Dit wordt alleen verleend in zeer bijzondere gevallen, waarvoor volgens de leerplichtwet ‘gewichtige omstandigheden’ gelden. Verlof voor meer dan tien dagen moet in overleg met de school aangevraagd worden bij de leerplichtambtenaar. In alle gevallen is het maatwerk, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen

Melding verzuim

Ongeoorloofd verzuim kan (direct) gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. Voor aaneensluitend geoorloofd verzuim (bv. ziekte) gedurende een periode van meer dan twee weken, geldt dat altijd melding gedaan wordt bij de leerplichtambtenaar.

Website door Webtraders