Afwezigheid en verzuim

Ziek melden

Bij ziekte van een leerling verzoeken wij de ouders op de eerste ziektedag vóór aanvang van het eerste lesuur een melding te doen.

Dit kan op twee manieren:

 • Digitaal via het ouderaccount in Magister. (een handleiding hiervoor vindt u hier)
 • Telefonisch via de receptie van de school:
  - brugklassen/ WD3 gebouw: 040- 207 4710
  - vmbo gebouw 040- 207 4720
  - havo/ vwo gebouw: 040- 207 4740.
  Wij vragen u om óók als de telefoonlijn druk bezet is, bijvoorbeeld als er griep heerst, te wachten tot u uw kind heeft kunnen afmelden.


Na ziekte dient u door te geven dat uw zoon of dochter beter is en weer naar school komt. Dit kan op de volgende manier:

 • Telefonisch via de receptie van de school.


De ziekmelding wordt in Magister in eerste instantie alleen zichtbaar voor de eerste ziektedag. Alle dagen erna dat de leerling ook nog niet op school is, wordt de leerling via de aan- en afwezigheidscontrole in de lessen als “absent” geregistreerd. U ziet dit als een ongeoorloofde afwezigheid (rood) in Magister terug.

Na ontvangst en verwerking van de hersteld melding vindt er een correctie plaats en dan pas ziet u een ziekmelding (groen) voor alle ziektedagen in Magister terug.


Bezoek aan dokter, tandarts etc

Verzuim voor dokter, tandarts, orthodontist en ziekenhuis kunt u zowel digitaal doorgeven als via het verzuimmeldingsformulier op papier.
Digitaal verzuimmelden
: Bij een bezoek aan de tandarts, orthodontist, dokter, ziekenhuis e.d. verzoeken wij de ouder(s)/ verzorger(s) om dit digitale verzuimformulier in te vullen. U ontvangt een bevestiging via email van de verzuimmelding. Binnen 24 uur (op schooldagen) ziet u de verzuimmelding ook in Magister terug.

Via het verzuimformulier melden: Bij een bezoek aan de tandarts, orthodontist, dokter, ziekenhuis e.d. kunt u als ouder(s)/ verzorger(s) ook dit formulier uitprinten, invullen en door uw zoon/ dochter laten inleveren bij de receptie.

Te laat komen

Een leerling die te laat komt, moet zich melden bij de receptie. Hij krijgt dan een 'te laat briefje'. De leerling moet zich de volgende schooldag om 8.30 uur melden bij de receptie. (er vanuit gaande dat zijn eerste lesuur start om 9.00 uur). Als een leerling ongeoorloofd zes keer te laat komt, ontvangen zijn ouders een waarschuwingsbrief. Komt een leerling negen keer ongeoorloofd te laat dan maakt de teamleider hiervan melding bij de leerplichtambtenaar.


Verlof buiten de schoolvakantie

Toestemming voor extra verlof tot en met tien schooldagen per schooljaar moet bij de teamleider worden aangevraagd. Dit wordt alleen verleend in zeer bijzondere gevallen, waarvoor volgens de leerplichtwet ‘gewichtige omstandigheden’ gelden. Verlof voor meer dan tien dagen moet in overleg met de school aangevraagd worden bij de leerplichtambtenaar. In alle gevallen is het maatwerk, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen

Melding verzuim

Ongeoorloofd verzuim kan (direct) gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. Voor aaneensluitend geoorloofd verzuim (bv. ziekte) gedurende een periode van meer dan twee weken, geldt dat altijd melding gedaan wordt bij de leerplichtambtenaar.

Website door Webtraders